Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

21 maj 2004

Denna helg var tågtrafiken Uppsala-Gävle avstängd och förbigångsspåret för Ostkustbanan förbi det kommande brobygget för motorvägsbron kopplas in.

Platser: Vägport vid Nyby, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Vägport vid Nyby

Platssida | Upp
Färdiggjutna vägportar utanför Nyby, vy från Nybysidan. (Bild-ID: 55-0072)
Från samma plats som föregående bild, men nu vy längs bygget i södergående riktning ner mot trafikplats Bärbyleden. Vaksala kyrkas torn kan skymtas vid horisonten. (Bild-ID: 55-0073)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Följande bilder visar arbeten med det tillfälliga förbigångsspåret på järnvägen norr om Gamla Uppsala. Det gamla spåret har här kapats och fogats samman med det nya spåret i södra änden av byggplatsen. (Bild-ID: 55-0074)
Ballasten fördelas jämnt över spåret och döljer här nästan helt rälsen. (Bild-ID: 55-0075)
Ballasten packas ner mellan sliprarna. "Armarna" på maskinen (vid rälsen på den högra sidan på den täckta vagnen) trycks ner mellan varje sliper. (Bild-ID: 55-0076)
En "vägport" har byggts under det tillfälliga spåret för att transporter av jord- och bergmassor skall kunna transporteras i väglinjen inom byggarbetsplatsen. (Bild-ID: 55-0077)
Ett mätfordon kontrollerar rälsen, här vid korsningen med Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0078)
Förbigångsspårets norra ände. Det närmsta spåret är söderspåret på dubbelspåret som börjar här och går norrut. Denna del kommer inte att användas under byggtiden. Det mellrsta, kapade spåret är dubbelspårets norrspår. Detta är nu istället inkopplat på det (Bild-ID: 55-0079)
Järnvägen och vägkorridoren norrut. Bilden är tagen vid förbigångsspårets norra ände. Lägg märke till vattenhanteringen men diken och en damm på andra sidan järnvägen mitt i bild. (Bild-ID: 55-0080)
Vy från den tillfälligt flyttade vägen till Vittulsberg norrut mot järnvägen. Sprängsten och jordmassor schaktas. (Bild-ID: 55-0081)