Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Vid passagen av vägen mellan Gamla Uppsala och Vittulsberg och järnvägen Ostkustbanan schaktas motorvägen ner kraftigt och både väg och järnväg byggs på bro över motorvägen. Under bygget av järnvägsbron förläggs järnvägstrafiken på ett tillfälligt spår väster om ordinarie järnvägssträckning.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 18 november 2006, 31 juli 2006, 17 september 2005, 18 juni 2005, 8 juni 2005, 12 februari 2005, 18 september 2004, 21 maj 2004, 3 april 2004, 20 september 2003, 7 juni 2003, 21 september 2002

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0661)
(Bild-ID: e4-0662)
(Bild-ID: e4-0663)
(Bild-ID: e4-0664)

9 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0650)
(Bild-ID: e4-0651)
(Bild-ID: e4-0652)
(Bild-ID: e4-0653)

18 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0577)
(Bild-ID: e4-0578)
(Bild-ID: e4-0579)
(Bild-ID: e4-0586)
(Bild-ID: e4-0587)
(Bild-ID: e4-0588)
(Bild-ID: e4-0589)
(Bild-ID: e4-0590)
(Bild-ID: e4-0591)
(Bild-ID: e4-0592)
(Bild-ID: e4-0593)
(Bild-ID: e4-0594)
(Bild-ID: e4-0595)
(Bild-ID: e4-0596)
(Bild-ID: e4-0597)
(Bild-ID: e4-0598)
(Bild-ID: e4-0599)
(Bild-ID: e4-0600)
(Bild-ID: e4-0601)

31 juli 2006

Datumsida | Upp
Vittulsbergsvägens bro över motorvägen sedd mot Gamla Uppsala. Betong har nu lagts under bron. (Bild-ID: e4-0425)
Vy från Vittulsbergsvägens bro mot järnvägsbron för Ostkustbanan. Båda körbanorna har nu fått sin betongbeläggning. (Bild-ID: e4-0426)
En av SJ:s dubbeldäckade motorvagnar passerar över motorvägsbygget. (Bild-ID: e4-0427)
Vy söderut från Vittulsbergsvägens bro. (Bild-ID: e4-0428)
Vy söderut från Vittulsbergsvägens bro, östra brofästet. (Bild-ID: e4-0429)
Strax söder om Vittulsbergsvägen finns denna brunn med plats för servicefordon. Här liksom på alla vägrenar återstår asfaltering. (Bild-ID: e4-0430)

17 september 2005

Datumsida | Upp
Motorvägen söderut sedd från bron för Vittulsbergsvägen som nu har tagits i bruk. (Bild-ID: e4-0264)
Upplag av byggmaterial i motorvägens mittremsa mellan ån Samnan och Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0265)
Vy norrut från bron för vittulsbergsvägen. Banvallen för det tillfälliga järnvägsspåret bakom järnvägsbroarna för Ostkustbanan är nu borttagen och motorvägens körbanor är färdigbyggda och asfalterade. (Bild-ID: e4-0266)
Den nya motorvägen passerar i en mjuk sväng under järnvägsbroarna för Ostkustbanan. (Bild-ID: e4-0267)
Släntplanering pågår i de djupa schakterna mellan broarna vid järnvägen. (Bild-ID: e4-0268)
Underst i de schaktade lerslänterna läggs någon typ av plast- eller fibermattor som fästs med bockade järn, likt jättelika häftklamrar. (Bild-ID: e4-0269)
Ovanpå detta läggs sand- och jordmassor ut i perfekta doseringar för att skapa mjuka avkörningsvänliga dikesområden. (Bild-ID: e4-0270)
På den norra sidan av motorvägen har man ännu inte kommit lika långt med planeringen av dikesområdena, bortom järnvägsbroarna håller man på att sätta ut betongbrunnarna i diket. (Bild-ID: e4-0271)
Förberedelser i diket söder om Vittulsbergsvägens nya bro. Man ser det sckatade "spåret" en vit upp i slänten så långt upp som de underliggande mattorna skall ligga. (Bild-ID: e4-0272)
Detalj av en betongbrunn för hantering av vägdagvatten. (Bild-ID: e4-0273)
Byggmaterial i motorvägens mittremsa mellan broarna för Vittullsbergsvägen och Ostkustbanan. Här, precis som på övriga sträckor där motorvägen passerar över öppna slättlandskap, är mittremsan relativt smal. (Bild-ID: e4-0274)
Vy österut från bron för Vittulsbergsvägen. På den andra sidan kan man se den gamla förbifartsvägen för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0275)
Vittulsbergsvägsbron nu tagen i bruk. (Bild-ID: e4-0276)
Anslutningsvägen till bron för Vittulsbergsvägen norrifrån. (Bild-ID: e4-0277)
Vy längs Vittulsbergsvägen mot järnvägskorsningen och Gamla Uppsala från bron över motorvägen. (Bild-ID: e4-0278)
Vittulsbergsvägen viker av från den gamla sträckningen på södra sidan om motorvägen. (Bild-ID: e4-0279)
Bron för Vittulsbergsvägen sedd från järnvägskorsningen. (Bild-ID: e4-0280)
Ett X2000 passerar över motorvägen på den nya järnvägsbron. (Bild-ID: e4-0281)

18 juni 2005

Datumsida | Upp
Det nya järnvägsspåret över den nya järnvägsbron håller på att kopplas in. Det gamla förbigångsspåret kan skymtas till vänster. (Bild-ID: e4-0234)
Det krävs en hel del arbete för att flytta och svetsa järnvägsspår, här arbetare söder om järnvägsbron. (Bild-ID: e4-0235)
Vittulsbergsvägens nya sträckning mot den nygjutna bron på södra sidan om motorvägen. (Bild-ID: e4-0236)
Vy mot den nya bron för vittulsbergsvägen från nuvarande väg till Vittulsberg. (Bild-ID: e4-0237)
Arbeten med att fylla på makadam på järnvägsbroarna. (Bild-ID: e4-0238)
Den nya bron för vittulsbergsvägen sedd söderifrån. Bron är färdiggjuten och gjutformen är borttagen. (Bild-ID: e4-0239)
Det södra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. Ännu saknas en vägbank för vägen fram till bron. I bakgrunden arbetena på järnvägen. (Bild-ID: e4-0240)
Detalj av det södra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0241)
Järnvägsbroarna för Ostkustbanan sedda från en plats nära norra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0242)
Bron för Vittulsbergsvägen. Vy söderut. (Bild-ID: e4-0243)
Ny sträckning av Vittulsbergsvägen norr om den nya bron. Vy åt nordost. (Bild-ID: e4-0244)
Den nu snart färdiganvända tillfälliga vägporten under det tillfälliga förbigångsspåret gömmer sig bakom de nya järnvägsbroarna. Den har använts för många transporter under tiden järnvägsbroarna har byggts och har gjort att många transporter kunnat hålla (Bild-ID: e4-0245)
Arbeten norr om järnvägsbroarna med att koppla in det nya spåret. (Bild-ID: e4-0246)
Vy in mot Gamla Uppsala från strax norr om motorvägen vid Ostkustbanan. Spårarbetena söder om broarna kan ses mitt i bild. (Bild-ID: e4-0247)
Järnvägsbroarna sedda från en plats intill södra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0248)

8 juni 2005

Datumsida | Upp
Vy norrut från Ostkustbanan strax norr om de nya järnvägsbroarna mot Bredåker. Motorvägen schaktas ner en ganska lång sträcka för att mjukt kunna passera under järnvägen. (Bild-ID: e4-0224)
Järnvägsbroarna för Ostkustbanan. Räls är lagd på bron. Det blir till en början endast ett spår, men det är förberett för två då det planeras för dubbelspårsutbyggnad genom Gamla Uppsala. Dessutom har nu kontaktledningsstolpar kommit på plats och hjälpkra (Bild-ID: e4-0225)
Banarbetare förbereder för inkoppling av spåret över den nya järnvägsbron. (Bild-ID: e4-0226)
Bron för Vittulsbergsvägen är färdiggjuten. (Bild-ID: e4-0227)
Gjutformen håller på att rivas på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0228)
Järnvägsbroarna sedda från det norra brofästet till bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0229)
Ställningar lyfts ner från den färdiggjutna bron för trafik till Vittulsberg. (Bild-ID: e4-0230)
Bron för vägen till Vittulsberg, bakom den kan man skymta järnvägsbroarnas bropelare. (Bild-ID: e4-0231)
Den nya motorvägen söderut från förbifartsvägen mot Vittulsberg. Nu har även norrgående körbana schaktats fram, men den har ännu inte fått någon asfaltsbeläggning som den södergående. (Bild-ID: e4-0232)
Vittulsbergsvägens nya sträckning fram till den nya bron söderifrån börjar synas. Vy österut. (Bild-ID: e4-0233)

12 februari 2005

Datumsida | Upp
Järnvägsbroarna för Ostkustbanan är nu färdiggjutna, men tågtrafiken går fortfrande på det tillfälliga förbigångsspåret som syns i bakgrunden. (Bild-ID: e4-0136)
Gjutformarna med tillhörande byggnadsställningar håller på att plockas bort från järnvägsbroarna. (Bild-ID: e4-0137)
Detalj av byggnadsställningarna som håller upp botten på gjutformen till järnvägsbroarna. (Bild-ID: e4-0138)
Detalj av det norra brofästet för järnvägsbroarna. (Bild-ID: e4-0139)
Det norra brofästet för järnvägsbroarna. Lägg märke till armeringen som kan skymtas i brons ände. (Bild-ID: e4-0140)
Vattenhantering strax norr om järnvägsbroarna. Genom den vanliga banvallen i förgrunden har man grävt ett dike där det tidigare låg en trumma. I bakgrunden rinner vattnet genom en trumma under det tillfälliga förbigångsspåret. (Bild-ID: e4-0141)
Vattnet rinner i ett dike vid sidan om arbetena med den nya vägen från en punkt strax norr om järnvägen ner till ån Samnan. (Bild-ID: e4-0142)
Järnvägsbroarna sedda från den tillfälliga förbifartsvägen på Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0143)
Byggena vid Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen. Järnvägsbroarna längst bort, till vänster skymtar byggnadsställningar för den nya bron för Vittulsbergsvägen, till höger brofästet för densamma. (Bild-ID: e4-0144)
Gjutformen till bron för Vittulsbergsvägen har börjat byggas. (Bild-ID: e4-0145)
Det norra brofästet för bron för vägen till Vittulsberg. (Bild-ID: e4-0146)
Den nya vägen sedd från Vittulsbergsvägens tillfälliga förbifartsväg. Den södergående körbanan har fått ett första lager asfalt. (Bild-ID: e4-0147)
Asfalten som har lagts på den södergående körbanan söder om Vittulsbergsvägen är ganska grov. Här kommer det slutliga ytskiktet på vägen att bli betong. (Bild-ID: e4-0148)

18 september 2004

Datumsida | Upp
Arbete med järnvägsbroarna för Ostkustbanan, här det norra brofästet. I bakgrunden till vänster det tillfälliga förbigångsspåret vars banvall är täckt med duk för att undvika sättningar. (Bild-ID: e4-0084)
Ett godståg passerar över vägporten som byggts i det tillfälliga förbigångsspåret förbi brobygget. (Bild-ID: e4-0085)
Byggnadsställningar för bygge av gjutformar för järnvägsbroarna. Bropelarna är redan gjutna och klara. (Bild-ID: e4-0086)
En lyftkran på räls används under bygget av järnvägsbroarna. Den kan rulla fram och tillbaka utefter de blivande broarna. (Bild-ID: e4-0087)

21 maj 2004

Datumsida | Upp
Följande bilder visar arbeten med det tillfälliga förbigångsspåret på järnvägen norr om Gamla Uppsala. Det gamla spåret har här kapats och fogats samman med det nya spåret i södra änden av byggplatsen. (Bild-ID: e4-0074)
Ballasten fördelas jämnt över spåret och döljer här nästan helt rälsen. (Bild-ID: e4-0075)
Ballasten packas ner mellan sliprarna. "Armarna" på maskinen (vid rälsen på den högra sidan på den täckta vagnen) trycks ner mellan varje sliper. (Bild-ID: e4-0076)
En "vägport" har byggts under det tillfälliga spåret för att transporter av jord- och bergmassor skall kunna transporteras i väglinjen inom byggarbetsplatsen. (Bild-ID: e4-0077)
Ett mätfordon kontrollerar rälsen, här vid korsningen med Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: e4-0078)
Förbigångsspårets norra ände. Det närmsta spåret är söderspåret på dubbelspåret som börjar här och går norrut. Denna del kommer inte att användas under byggtiden. Det mellrsta, kapade spåret är dubbelspårets norrspår. Detta är nu istället inkopplat på det (Bild-ID: e4-0079)
Järnvägen och vägkorridoren norrut. Bilden är tagen vid förbigångsspårets norra ände. Lägg märke till vattenhanteringen men diken och en damm på andra sidan järnvägen mitt i bild. (Bild-ID: e4-0080)
Vy från den tillfälligt flyttade vägen till Vittulsberg norrut mot järnvägen. Sprängsten och jordmassor schaktas. (Bild-ID: e4-0081)

3 april 2004

Datumsida | Upp
Det tillfälliga järnvägsspåret förbi arbetsplatsen för järnvägsbroar över den nya motorvägen strax norr om Gamla Uppsala. Spåret är i princip färdigbyggt men har inte kopplats in på linjen ännu. (Bild-ID: e4-0061)
Vägbygget i riktning söderut sett från järnvägen norr om Gamla Uppsala. (Bild-ID: e4-0062)
Som föregående bild fast nu sett från den tillfälliga vägen över arbetsplatsen för trafik mot Vittulsberg (dvs. strax söder om denna vägs ursprungliga läge). Vattendraget Samnans dalgång syns bra till höger i bild. Till i skogspartiet längst till vänster (Bild-ID: e4-0063)
Från samma plats som föregående bild, men nu i riktning norrut mot järnvägen. (Bild-ID: e4-0064)

20 september 2003

Datumsida | Upp
Ett nytt, tillfälligt spår byggs förbi den plats där motorvägen skall passera järnvägen norr om Gamla Uppsala. Detta spår kommer att användas under tiden en ny järnvägsbro byggs över den kommande motorvägen. (Bild-ID: e4-0036)

7 juni 2003

Datumsida | Upp
Vy mot sydost från järnvägskorsningen vid Vittulsbergsvägen norr om Gamla Uppsala. Den synliga delen av bygget har börjat även här. (Bild-ID: e4-0021)

21 september 2002

Datumsida | Upp
Vy mot sydost från järnvägskorsningen vid Vittulsbergsvägen norr om Gamla Uppsala. Ännu syns inget av bygget, men motorvägen kommer att dras över denna åkermark. Beklagar den mycket dåliga bildkvaliteten. (Bild-ID: e4-0001)
Vy mot nordost från järnvägskorsningen vid Vittulsbergsvägen norr om Gamla Uppsala. Här kommer den nya vägen att passera järnvägen. (Bild-ID: e4-0002)