Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

12 februari 2005

Vägporten utanför Nyby, passagen över ån Samnan samt järnvägsbron för Ostkustbanan börjar nu bli färdiga. Vägen har också börjat beläggas med ett första lager asfalt, som skall ligga till grund för den slutliga betongbeläggningen. Vidare har bron för Vittulsbergsvägen börjat byggas.

Platser: Vägport vid Nyby, Ån Samnan, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Vägport vid Nyby

Platssida | Upp
Vägportarna utanför Nyby är nu klara och har fått räcken. Vy österut. (Bild-ID: 55-0152)
Vägportarna vid Nyby sedda mot nordost. (Bild-ID: 55-0153)
Vy från vägportarna vid Nyby norrut mot passagen av Samnan samt arbetena vid Vittulsbergsvägen och Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0154)
Vy från vägportarna vid Nyby söderut mot trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0155)

Ån Samnan

Platssida | Upp
Ån Samnan har fått en dragning under den nya motorvägen i rör. Här utloppet på den södra sidan av motorvägen. (Bild-ID: 55-0149)
Samnans dalgång bryter av lite i slättlandskapet med några träd. (Bild-ID: 55-0150)
Vy från passagen av Samnan upp mot arbetena vid Vittulsbergsvägen och Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0151)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Järnvägsbroarna för Ostkustbanan är nu färdiggjutna, men tågtrafiken går fortfrande på det tillfälliga förbigångsspåret som syns i bakgrunden. (Bild-ID: 55-0136)
Gjutformarna med tillhörande byggnadsställningar håller på att plockas bort från järnvägsbroarna. (Bild-ID: 55-0137)
Detalj av byggnadsställningarna som håller upp botten på gjutformen till järnvägsbroarna. (Bild-ID: 55-0138)
Detalj av det norra brofästet för järnvägsbroarna. (Bild-ID: 55-0139)
Det norra brofästet för järnvägsbroarna. Lägg märke till armeringen som kan skymtas i brons ände. (Bild-ID: 55-0140)
Vattenhantering strax norr om järnvägsbroarna. Genom den vanliga banvallen i förgrunden har man grävt ett dike där det tidigare låg en trumma. I bakgrunden rinner vattnet genom en trumma under det tillfälliga förbigångsspåret. (Bild-ID: 55-0141)
Vattnet rinner i ett dike vid sidan om arbetena med den nya vägen från en punkt strax norr om järnvägen ner till ån Samnan. (Bild-ID: 55-0142)
Järnvägsbroarna sedda från den tillfälliga förbifartsvägen på Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0143)
Byggena vid Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen. Järnvägsbroarna längst bort, till vänster skymtar byggnadsställningar för den nya bron för Vittulsbergsvägen, till höger brofästet för densamma. (Bild-ID: 55-0144)
Gjutformen till bron för Vittulsbergsvägen har börjat byggas. (Bild-ID: 55-0145)
Det norra brofästet för bron för vägen till Vittulsberg. (Bild-ID: 55-0146)
Den nya vägen sedd från Vittulsbergsvägens tillfälliga förbifartsväg. Den södergående körbanan har fått ett första lager asfalt. (Bild-ID: 55-0147)
Asfalten som har lagts på den södergående körbanan söder om Vittulsbergsvägen är ganska grov. Här kommer det slutliga ytskiktet på vägen att bli betong. (Bild-ID: 55-0148)