Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

8 juni 2005

Dokumentation av de arbeten som pågår på sträckan från Gamla Uppsala till Storvreta. Bron för Vittulsbergsvägen har nu gjutits och på bron för järnvägen pågår spårarbeten. Vid hämringe pågår bland annat broarbeten. På sträckan mellan Fullerö och Storvreta är det mesta utanför själva motorvägsområdet är färdigbyggt. I väglinjen pågår schaktning vid den gamla sträckningen av väg 290.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Bredåker, Hämringe, Ny Lv290 i Fullerö, Trafikplats Fullerö, Fyrisån och Lv290, Ny rondell vid Storvreta

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Vy norrut från Ostkustbanan strax norr om de nya järnvägsbroarna mot Bredåker. Motorvägen schaktas ner en ganska lång sträcka för att mjukt kunna passera under järnvägen. (Bild-ID: 55-0224)
Järnvägsbroarna för Ostkustbanan. Räls är lagd på bron. Det blir till en början endast ett spår, men det är förberett för två då det planeras för dubbelspårsutbyggnad genom Gamla Uppsala. Dessutom har nu kontaktledningsstolpar kommit på plats och hjälpkra (Bild-ID: 55-0225)
Banarbetare förbereder för inkoppling av spåret över den nya järnvägsbron. (Bild-ID: 55-0226)
Bron för Vittulsbergsvägen är färdiggjuten. (Bild-ID: 55-0227)
Gjutformen håller på att rivas på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0228)
Järnvägsbroarna sedda från det norra brofästet till bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0229)
Ställningar lyfts ner från den färdiggjutna bron för trafik till Vittulsberg. (Bild-ID: 55-0230)
Bron för vägen till Vittulsberg, bakom den kan man skymta järnvägsbroarnas bropelare. (Bild-ID: 55-0231)
Den nya motorvägen söderut från förbifartsvägen mot Vittulsberg. Nu har även norrgående körbana schaktats fram, men den har ännu inte fått någon asfaltsbeläggning som den södergående. (Bild-ID: 55-0232)
Vittulsbergsvägens nya sträckning fram till den nya bron söderifrån börjar synas. Vy österut. (Bild-ID: 55-0233)

Bredåker

Platssida | Upp
Vy norrut mot Hämringe fårn motorvägen i höjd med vägverkets projektkontor i Bredåker. (Bild-ID: 55-0219)
Vy söderut från Bredåker mot passagen av Ostkustbanan (Bild-ID: 55-0220)
Vägverkets projektkontor i Bredåker, inhyst i en rad gula baracker, ligger nu bakom höga jordvallar. (Bild-ID: 55-0221)
Det finns många kraftledningar att ta hänsyn till vid vägbygget i Bredåker, då ett av uppsalas större ställverk finns här. (Bild-ID: 55-0222)
Ett arbetsfordon jämnar till utlagt grus på en av motorvögens blivande körbanor. (Bild-ID: 55-0223)

Hämringe

Platssida | Upp
Den nya bron strax norr om byn Hämringe, som skall koppla samman den snart tudelade byn. (Bild-ID: 55-0211)
Bullerskydd på västra sidan av motorvägen genom Hämringe. (Bild-ID: 55-0212)
Bullerskydd på den östra sidan av motorvägen genom Hämringe. (Bild-ID: 55-0213)
Den nya motorvägen korsar här den nuvarande byvägen genom Hämringe. Det är denna väg som sedan ersätts med bron norr om byn. (Bild-ID: 55-0214)
Bullerplank på bägge sidorna av den blivande motorvägen söderut från Hämringe. (Bild-ID: 55-0215)
Motorvägen skär rakt genom Hämringe mycket nära bebyggelsen som nu kan skymtas bakom bullerskydden. (Bild-ID: 55-0216)
Vy söderut från Hämringe. Här kommer man som resenär norrifrån för första gången se Uppsalas landmärke, de båda domkyrkotornen. (Bild-ID: 55-0217)
Den nya vägen genom Hämringe skall anslutas till befintlig i den västra delen av byn. (Bild-ID: 55-0218)

Ny Lv290 i Fullerö

Platssida | Upp
Från platsen där den nya sträckningen av Lv290 ansluter till den gamla vägen, samma vy som på bilden från 14 februari 2003. Den gamla vägen fortsatte här åt vänster. (Bild-ID: 55-0168)
En ny busshållplats har byggts och gång- och cykelbanan har fått en ny sträckning. (Bild-ID: 55-0169)
Strax bortanför busshållplatsen passerar gång- och cykelbanan över vägen. (Bild-ID: 55-0170)
På den gamla vägsträckningen är beläggningen uppkörd och en grusväg återstår. (Bild-ID: 55-0171)
Den nya vägen gör en mjuk högersväng bort från den gamla sträckningen mot trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0172)
Vy från den nya vägen strax norr om Fullerö söderut i vägens riktning (mot Fullerö). (Bild-ID: 55-0173)
Den nya vägsträckningen går genom en skärning på väg ner mot trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0174)

Trafikplats Fullerö

Platssida | Upp
Infarten till trafikplats Fullerö från Fulleröhållet. (Bild-ID: 55-0175)
Ännu inte färdigställda av- och påfartsramper på den västra sidan av trafikplats Fullerö. Trafiken har släppts på på Lv290 genom trafikplatsen, men ännu är det ingen trafikplats i egentlig mening. (Bild-ID: 55-0176)
Blivande anslutning av av- och påfartsramperna på västra sidan av trafikplatsen till Lv290. (Bild-ID: 55-0177)
Mindre markarbeten pågår under de färdigställda broarna i trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0178)
Vy västerut från trafikplats Fullerö, där vägen från Fullerö ansluter. Ungefär samma vy som på bilden från 31 oktober 2003. (Bild-ID: 55-0179)
Gång- och cykelbanans passage av avfartsrampen söderifrån sker planskilt, här sett från en plats under trafikplatsens östra bro. (Bild-ID: 55-0180)
Gång- och cykelbanans planskildhet. (Bild-ID: 55-0181)
Konstnärligt arbete har lagts ner då gång- och cykeltunneln har gjutits. (Bild-ID: 55-0182)
Gång- och cykelbanan österifrån. Avfartsrampen söderifrån kommer att gå över gång- och cykeltunneln, medan motorvägen passerar bakom jordallen med den gula containern och över broarna till höger. (Bild-ID: 55-0183)
Stora ännu obevuxna jordytor på östra sidan va trafikplats Fullerö. I "gropen" bakom gatlyktorna skall påfartsrampen norrut byggas. (Bild-ID: 55-0184)
Vy åt sydväst från gång- och cykelbanan på trafikplatsens östra sida. (Bild-ID: 55-0185)
Lv290 mot fullerö, sedd under broarna på trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0186)
Anslutningen av Lv290 österut från trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0187)

Fyrisån och Lv290

Platssida | Upp
Bullerplank i sluttningen ner mot Fyrisån på åns södra sida. (Bild-ID: 55-0188)
De nu färdiggjutna broarna över Fyrisån, sedda från den nya sträckningen av Lv290. (Bild-ID: 55-0189)
Full fart på arbetena på båda sidor om ån. På norra sidan kan den blivande motorvägen ses som ett grått streck över de gröna fälten. (Bild-ID: 55-0190)
Broarna över Fyrisån sedda från f.d. Lv290, ungefär samma position som bilden från 7 mars 2004. (Bild-ID: 55-0191)
Den gamla Lv290 har rivits upp och här på östra sidan om den nya motorvägen återställts till åkermark. (Bild-ID: 55-0192)
Fordonstrafik förbjuden på den återbildade åkermarken. Busshållplatsbänken till vänster verkar ha hamnat lite på kant i tillvaron när inga bussar längre kör här. (Bild-ID: 55-0193)
Gång- och cykelbana är det tydligen här, rakt ut på fältet... (Bild-ID: 55-0194)
En grävmaskin lägger ut stora jord- och stenmassor på platsen där Lv290 tidigare passerade motorvägsbygget. (Bild-ID: 55-0195)
Ett hus, mellan trafikplats Fullerö och Fyrisån, som har hamnat ganska nära den nya vägen. (Bild-ID: 55-0196)
Vy från f.d. Lv290 på östra sidan om bygget upp mot trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0197)
Dumprar i skytteltrafik kör jord- och stenmassor i närheten av Fyrisån. (Bild-ID: 55-0198)
Broarna över fyrisån sedda från f.d. Lv290 något närmare Storvreta än tidigare. (Bild-ID: 55-0199)
Gång- och cykelbanan mitt i bild och f.d. Lv290 till vänster, nu båda grusvägar. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0200)
Den upprivna gång- och cykelbanan längs f.d. Lv290. Vy norrut. (Bild-ID: 55-0201)

Ny rondell vid Storvreta

Platssida | Upp
Den nya rondellen där den nya sträckningen av Lv290 ansluter till den gamla vid vägen in i Storvreta. (Bild-ID: 55-0202)
Rondellen vid Storvreta, här vy norrut mot Lv290 norrut. I rondellen ansluts Storvreta till Lv290. Dessutom ska den gamla Lv290 anslutas, nu som enskild väg till "Trekanten". (Bild-ID: 55-0203)
Anslutningen till Trekanten är inte färdig ännu. Den gamla gång- och cykeltunneln under (f.d.) Lv290 har grävts upp och man arbetar med att fylla igen gropen, vilket följande bilder visar. (Bild-ID: 55-0204)
En dumper anländer... (Bild-ID: 55-0205)
... och kör fram till gropen, .... (Bild-ID: 55-0206)
... ännu lite längre, .... (Bild-ID: 55-0207)
... börjar tippa av sin last, .... (Bild-ID: 55-0208)
... har tömt hela flaket, .... (Bild-ID: 55-0209)
... och kör sedan iväg igen. (Bild-ID: 55-0210)