Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

17 september 2005

Byggena omedelbart nordost om Uppsala fortskrider. Båda körbanorna har nu belagts med grov asfalt, som skall ligga till grund för den slutliga betongbeläggningen.

Platser: Lv288 vid Vaksala kyrka, Rondell på Lv288, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vy söderut i motorvägens sträckning från bron för Lv288 över motorvägen. (Bild-ID: 55-0254)
Lv288 på bron över motorvägen, vy i riktning in mot Uppsala. (Bild-ID: 55-0255)
Vy i riktning mot trafikplats Bärbyleden. I förgrunden det röda räcket på bron för Lv288. (Bild-ID: 55-0256)
Vy från Lv288 i riktning mot trafikplats Bärbyleden. Asfalt är här lagd på båda körbanorna, nu återstår den slutliga betongbeläggningen. (Bild-ID: 55-0257)
Uppsamlingsdamm för vägdagvatten i närheten av bron för Lv288. (Bild-ID: 55-0258)

Rondell på Lv288

Platssida | Upp
Anslutningsvägen mellan trafikplats Bärbyleden och nuvarande Lv288 sedd från Lv288 och platsen där en rondell skall byggas. (Bild-ID: 55-0259)
Rondellen är redan förberedd med stenmassor uppbyggda vid sidan om Lv288. (Bild-ID: 55-0260)
Rondellbygget vid Lv288, anslutningsvägen till trafikplats Bärbyleden används nu för byggtrafik, samt för trafik till gården Ytterbacken. (Bild-ID: 55-0261)
Vy österut längs LV288 mot rondellbygget. (Bild-ID: 55-0262)
Rondellbygget har även påbörjats på södra sidan av Lv288, dock ännu bara i form av jordschakt. (Bild-ID: 55-0263)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Motorvägen söderut sedd från bron för Vittulsbergsvägen som nu har tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0264)
Upplag av byggmaterial i motorvägens mittremsa mellan ån Samnan och Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0265)
Vy norrut från bron för vittulsbergsvägen. Banvallen för det tillfälliga järnvägsspåret bakom järnvägsbroarna för Ostkustbanan är nu borttagen och motorvägens körbanor är färdigbyggda och asfalterade. (Bild-ID: 55-0266)
Den nya motorvägen passerar i en mjuk sväng under järnvägsbroarna för Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0267)
Släntplanering pågår i de djupa schakterna mellan broarna vid järnvägen. (Bild-ID: 55-0268)
Underst i de schaktade lerslänterna läggs någon typ av plast- eller fibermattor som fästs med bockade järn, likt jättelika häftklamrar. (Bild-ID: 55-0269)
Ovanpå detta läggs sand- och jordmassor ut i perfekta doseringar för att skapa mjuka avkörningsvänliga dikesområden. (Bild-ID: 55-0270)
På den norra sidan av motorvägen har man ännu inte kommit lika långt med planeringen av dikesområdena, bortom järnvägsbroarna håller man på att sätta ut betongbrunnarna i diket. (Bild-ID: 55-0271)
Förberedelser i diket söder om Vittulsbergsvägens nya bro. Man ser det sckatade "spåret" en vit upp i slänten så långt upp som de underliggande mattorna skall ligga. (Bild-ID: 55-0272)
Detalj av en betongbrunn för hantering av vägdagvatten. (Bild-ID: 55-0273)
Byggmaterial i motorvägens mittremsa mellan broarna för Vittullsbergsvägen och Ostkustbanan. Här, precis som på övriga sträckor där motorvägen passerar över öppna slättlandskap, är mittremsan relativt smal. (Bild-ID: 55-0274)
Vy österut från bron för Vittulsbergsvägen. På den andra sidan kan man se den gamla förbifartsvägen för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0275)
Vittulsbergsvägsbron nu tagen i bruk. (Bild-ID: 55-0276)
Anslutningsvägen till bron för Vittulsbergsvägen norrifrån. (Bild-ID: 55-0277)
Vy längs Vittulsbergsvägen mot järnvägskorsningen och Gamla Uppsala från bron över motorvägen. (Bild-ID: 55-0278)
Vittulsbergsvägen viker av från den gamla sträckningen på södra sidan om motorvägen. (Bild-ID: 55-0279)
Bron för Vittulsbergsvägen sedd från järnvägskorsningen. (Bild-ID: 55-0280)
Ett X2000 passerar över motorvägen på den nya järnvägsbron. (Bild-ID: 55-0281)