Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

15 oktober 2005

Denna soliga men väldigt blåsiga dag dokumenterades motorvägsbygget från trafikplats Kumla i söder till Norrhällbyvägen i norr. På denna sträckning har ett flertal broar tagits i bruk och den nya vägen börjar anta sin slutliga utformning.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark, Lv282, vägskäl mot Danmark, Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan, Vägport utanför Årsta, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Gamla motorvägen vid Danmark

Platssida | Upp
Danmarks by sedd västerifrån med det nya bullerskyddet. (Bild-ID: 55-0282)
Vy norrut längs nuvarande motorväg från Danmark. Mitt i bild skymtar bron i trafikplats Säby på vilken trafik in mot Uppsala skall köra efter att ha svängt av längs bullerskyddet till höger i bild. Den nya motorvägen kommer sedan att svänga höger in under denna bro. (Bild-ID: 55-0283)
Nuvarande motorväg vid Danmark. Till höger syns avfarten för trafikplats Säby för trafik in till Uppsala. (Bild-ID: 55-0284)
Vägporten vid Danmark har förlängts för att få plats med avfartsrampen söderifrån för trafikplats Säby. (Bild-ID: 55-0285)
Den förlängda vägportens nya utseende på Danmarkssidan av motorvägen. (Bild-ID: 55-0286)

Lv282, vägskäl mot Danmark

Platssida | Upp
Översiktsbild från den gamla utsiktspunkten vid Danmarksvägskälet på Lv282. (Bild-ID: 55-0287)
Detaljvy mot Kumla, trafikplatsen ligger bakom skogen till vänster. (Bild-ID: 55-0288)
Detaljvy norrut. Här syns den nya motorvägens mjuka sväng över slätten. (Bild-ID: 55-0289)

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Vy norrut från trafikplats Kumla. De båda körbanorna har nu fått ett lager grov asfalt efter att länge ha varit belastade med lastmassor för att stabilisera leran i marken och undvika sättningar. (Bild-ID: 55-0290)
Diverse finplanering pågår i trafikplatsen. (Bild-ID: 55-0291)
Stenformationer inne i cirkulationsplatsen i trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0292)
Broarna i trafikplatsen har pått utsmyckning med tegel och klinker, här den södra bron. (Bild-ID: 55-0293)
Utsmyckningarna på den norra bron. (Bild-ID: 55-0294)
Avfartsrampen söderifrån ansluter till cirkulationsplatsen. Ännu fungerar inte cirkulationen i trafikplatsen. (Bild-ID: 55-0295)
Refugen vid infarten från Almungehållet. Kantstenen är satt, men ännu återstår arbete med resten av refugen. (Bild-ID: 55-0296)

Vägport vid Kumla

Platssida | Upp
Vägportarna för gamla Almungevägen vid Kumla står färdiga och vägen under har tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0297)
Trots att motorvägen här går i marknivå läggs gamla Almungevägen i vägport under motorvägen. Dock blir fordonshöjden begränsad till 3,4 meter. (Bild-ID: 55-0298)
Finplanering av slänter strax norr om Kumla. Längre norrut ser vi att belysningen börjar komma på plats. (Bild-ID: 55-0299)

Väg 652 Årsta-Danmark

Platssida | Upp
Vägporten för vägen Årsta-Danmark är färdig och vägen under har tagits i bruk. Vy norrut. (Bild-ID: 55-0300)

Lennabanan

Platssida | Upp
Vy söderut från en plats strax söder om bron för Lennabanan. Belysningsarmaturerna längs motorvägen är på plats och körbanorna är asfalterade. (Bild-ID: 55-0301)
Bullerskydd i form av höga jordvallar mellan motorvägen och Slavsta. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0302)
Arbeten längs den nya vägen norr om Lennabanan, som syns i förgrunden. (Bild-ID: 55-0303)
Lennabanans nya bro blir en fin upplevelse för motorvägstrafikanterna och kommer därmed att göra reklam för museiföreningen. (Bild-ID: 55-0304)
Lennabanans nya bro sedd längs linjen från staden, för jämförelse med tidigare bilder. (Bild-ID: 55-0305)
Lennabanans nya bro. Till vänster den nya bron till gården Enbacken i bakgrunden. (Bild-ID: 55-0306)

Vägport utanför Årsta

Platssida | Upp
Vägporten för gång- och cykelstråket mot Skölsta från Årsta är färdigställd med asfalterad körbana. (Bild-ID: 55-0307)

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vägporten för Norrhällbyvägen är färdigställd och trafiken går nu ner i den djupa skärningen ner under motorvägen. (Bild-ID: 55-0308)