Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Trafikplats Kumla

Trafikplats Kumla är den sydligaste fullständiga trafikplatsen i byggprojektet. Den ligger längs väg 282 mot Almunge, och består av en cirkulationsplats på två broar över motorvägen.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 31 maj 2006, 19 april 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 25 september 2004, 17 april 2004, 11 oktober 2003, 8 februari 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0712)
(Bild-ID: e4-0713)
(Bild-ID: e4-0723)
(Bild-ID: e4-0724)
(Bild-ID: e4-0725)
(Bild-ID: e4-0726)
(Bild-ID: e4-0727)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0462)
(Bild-ID: e4-0463)
(Bild-ID: e4-0464)
(Bild-ID: e4-0465)
(Bild-ID: e4-0466)
(Bild-ID: e4-0467)
(Bild-ID: e4-0468)
(Bild-ID: e4-0469)
(Bild-ID: e4-0470)
(Bild-ID: e4-0471)
(Bild-ID: e4-0472)
(Bild-ID: e4-0473)
(Bild-ID: e4-0474)
(Bild-ID: e4-0475)
(Bild-ID: e4-0476)
(Bild-ID: e4-0477)
(Bild-ID: e4-0478)
(Bild-ID: e4-0479)
(Bild-ID: e4-0480)
(Bild-ID: e4-0481)
(Bild-ID: e4-0482)
(Bild-ID: e4-0483)
(Bild-ID: e4-0484)
(Bild-ID: e4-0485)
(Bild-ID: e4-0486)
(Bild-ID: e4-0487)
(Bild-ID: e4-0488)
(Bild-ID: e4-0489)
(Bild-ID: e4-0490)
(Bild-ID: e4-0491)
(Bild-ID: e4-0492)
(Bild-ID: e4-0493)
(Bild-ID: e4-0494)
(Bild-ID: e4-0495)
(Bild-ID: e4-0496)
(Bild-ID: e4-0497)
(Bild-ID: e4-0498)
(Bild-ID: e4-0499)

31 maj 2006

Datumsida | Upp
Betongläggningsekipaget på väg norrut på södergående körbana strax norr om trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0335)
Den södra bron i trafikplats Kumla, nu med två betongbelagda körbanor under. (Bild-ID: e4-0336)
Vy söderut från trafikplats Kumla. Nere vid trafikplats Säby skymtas fordon för sågning och sopning av betongvägen. (Bild-ID: e4-0337)
Vy norrut från norra bron i trafikplats Kumla mot betongläggningen. (Bild-ID: e4-0338)
Detaljbild bakifrån av betongläggningskaravanen. (Bild-ID: e4-0339)
Efter gjutningen av vägen läggs en skyddsfilm över betongen. (Bild-ID: e4-0340)
Den norrgående körbanan är färdiggjuten och uppsågad i plattor. Skarvarna är dock inte genomgående. (Bild-ID: e4-0341)
Trafikplats Kumla sedd norrifrån. (Bild-ID: e4-0342)
Översikt över betongläggningen: Den första delen med avlastning av betong från lastbilar och de båda betongläggningsmaskinerna. (Bild-ID: e4-0343)
Översikt över betongläggningen: De fyra maskinerna i läggningsprocessen, först de två läggarna och sedan två följefordonen, där det sista lägger ut skyddsfilmen över vägen. (Bild-ID: e4-0344)
Den sista maskinen i betongläggningen med utläggning av skyddsfilm. (Bild-ID: e4-0345)
Den näst sista maskinen i betongläggningen. (Bild-ID: e4-0346)
Betongen jämnas till maskinellt och ibland även manuellt. (Bild-ID: e4-0347)
De båda betongläggarna. Den första lägger ett 15 cm tjockt lager med grövre kornstorlek och den andra lägger ett 5 cm tjockt lager med finare kornstorlek. (Bild-ID: e4-0348)
Betongtransport till läggarna. (Bild-ID: e4-0349)
Betongbilarna vänder en bit före betongläggningen för att sedan backa fram sista biten. (Bild-ID: e4-0350)
Betong lastas av till grävmaskinen för vidare transport till den andra betongläggaren. (Bild-ID: e4-0351)
Ur den speciella vagnen kan grävmaskinen ta betong till den andra läggaren. (Bild-ID: e4-0352)
Betongen till den andra läggaren lastas över till ett transportband som för den över den första läggaren och ner mellan denna och den andra. (Bild-ID: e4-0353)
Finjustering av betongytan. (Bild-ID: e4-0354)
Den maskinella utjämningen av betongytan. (Bild-ID: e4-0355)
Detaljbild av läggarmaskinerna. Transportbandet för transport av betong till den andra betongläggaren syns här tydligt. (Bild-ID: e4-0356)
Skyddsfilmen över den nybelagda vägen fixeras med grus från vägkanten. (Bild-ID: e4-0357)
Lastning av betong till den andra betongläggaren. (Bild-ID: e4-0358)
De två betongläggarna. Betongen är så pass fast att den går att gå på efter första maskinen. (Bild-ID: e4-0359)
Duken som pressar skyddsfilmen på plats vattnas. (Bild-ID: e4-0360)
Sista fordonet i karavanen besprutar betongytan med en retarder som förhindrar att det allra översta skiktet på vägen inte härdar. Detta gör att stenmaterialet i vägen delvis friläggs och skapar en struktur i vägytan. (Bild-ID: e4-0361)
Alla fordon riktas in efter de linor som är spända på vardera sidan om vägen. (Bild-ID: e4-0362)
Markeringar görs för uppsågning av betongen. Dessutom ser vi en tidsangivelse för när betongläggningen gjordes i vägens bortre kant. (Bild-ID: e4-0363)
Den andra betongläggaren. (Bild-ID: e4-0364)
Mycket i läggningen sköts automatiskt och maskinpersonalen kan övervaka förloppen från sidan. (Bild-ID: e4-0365)
Fördelning av betongen framför läggarna sker med en arm som pendlar fram och tillbaka. (Bild-ID: e4-0366)
Fördelning av betongen framför läggarna sker med en arm som pendlar fram och tillbaka. (Bild-ID: e4-0367)
Mellan de båda läggarna fördelas betongen på samma sätt som före den första. Till vänster pågår lastning av de dymlingar som gjuts in i betongen och som är utplacerade med jämna mellanrum längs vägen före gjutningen. (Bild-ID: e4-0368)
En bunt dymlingar utplacerad längs vägen strax norr om betongläggarmaskinerna. (Bild-ID: e4-0369)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Södergående påfartsramp i trafikplats Kumla. Längre bort syns också bron i trafikplats Säby. (Bild-ID: e4-0317)
Cirkulationsplatsen i trafikplats Kumla sedd österut. (Bild-ID: e4-0318)
Den norra bron i trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0319)
Vy norrut från trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0320)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vy norrut från trafikplats Kumla. De båda körbanorna har nu fått ett lager grov asfalt efter att länge ha varit belastade med lastmassor för att stabilisera leran i marken och undvika sättningar. (Bild-ID: e4-0290)
Diverse finplanering pågår i trafikplatsen. (Bild-ID: e4-0291)
Stenformationer inne i cirkulationsplatsen i trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0292)
Broarna i trafikplatsen har pått utsmyckning med tegel och klinker, här den södra bron. (Bild-ID: e4-0293)
Utsmyckningarna på den norra bron. (Bild-ID: e4-0294)
Avfartsrampen söderifrån ansluter till cirkulationsplatsen. Ännu fungerar inte cirkulationen i trafikplatsen. (Bild-ID: e4-0295)
Refugen vid infarten från Almungehållet. Kantstenen är satt, men ännu återstår arbete med resten av refugen. (Bild-ID: e4-0296)

14 januari 2005

Datumsida | Upp
Trafikplats Kumla blir mer och mer färdig, här sedd norrifrån. (Bild-ID: e4-0105)
Från trafikplats Kumla och söderut är vägen belagd med ett första lager asfalt. (Bild-ID: e4-0106)
Avfartsrampen för trafik norrifrån in i rondellen i trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0107)
Planering av området inne i rondellen med stenmurar mm. (Bild-ID: e4-0108)
Den södra bron i trafikplatsen sedd från norr. Nu används båda broarna för trafiken på Lv282. (Bild-ID: e4-0109)
Den norra bron i trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0110)
Vy från trafikplats Kumla mot projektets sydligaste bro, den i trafikplats Säby. (Bild-ID: e4-0111)

25 september 2004

Datumsida | Upp
Västra infarten till rondellen i trafikplats Kumla. Rondellen är nu asfalterad, men ännu går all trafik på en av de två broarna och någon cirkulationstrafik förekommer inte. (Bild-ID: e4-0090)
Den södra bron i trafikplats Kumla som ännu inte är tagen i bruk, då all trafik går på den norra bron. (Bild-ID: e4-0091)

17 april 2004

Datumsida | Upp
Vy från platsen för trafikplats Kumla, bebyggelsen i Kumla till vänster i bild. Motorvägen och av- och påfarter på norra sidan faramträder nu tydligt. (Bild-ID: e4-0069)
Den södra bron i trafikplats Kumla. I bakgrunden syns vägprojektets sydligaste bro. (Bild-ID: e4-0070)
Den norra bron i trafikplats Kumla har gjutits. (Bild-ID: e4-0071)

11 oktober 2003

Datumsida | Upp
Den södra bron i rondellen i blivande trafikplats Kumla byggs. (Bild-ID: e4-0044)
Bron i trafikplats Kumla igen, fast nu från motsatt håll jämfört med ovan. (Bild-ID: e4-0047)
Grop bredvid bron i föregående bild. Här nere skall motorvägen passera. Väg 282 har en tillfällig förbifartsväg som går bakom betongblocken på andra sidan gropen. (Bild-ID: e4-0048)

8 februari 2003

Datumsida | Upp
Vy söderut från det blivande trafikplats Kumla utefter Lv282. (Bild-ID: e4-0006)
Från samma plats som föregående bild, men nu åt nordväst mot Kumla. Lv282 syns också. (Bild-ID: e4-0007)
Återigen från samma plats, men nu istället norrut. (Bild-ID: e4-0008)
Något förflyttad position inom byggplatsen för trafikplats Kumla och nu vy österut. (Bild-ID: e4-0009)