Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

19 april 2006

Efter en lång vinter utan dokumentation av vägbygget var det så dags för en dokumentationsrunda på den sydligaste delen av bygget. Det har dock inte hänt något stort under vintern; det mesta är förberett för den kommande stora händelsen, nämligen läggingen av den nya vägens betongbeläggning.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark, Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Lv288 vid Vaksala kyrka

Gamla motorvägen vid Danmark

Platssida | Upp
Vy norrut från västra sidan av motorvägen vid Danmark. På grund av att den nya rampen i trafikplats Säby skall kopplas in (med bron som kan skymtas i bild) råder begränsad framkomlighet på norrgående körbana en kilometer norr om Danmark. (Bild-ID: 55-0309)
När den nya rampen, som börjar till höger i bild, är ansluten till nuvarande motorväg även i andra änden kommer trafiken att ledas in på den. Sedan kan den nya och gamla motorvägen kopplas samman hitom den stora jordhögen. Norr om denna anslutningspunkt kommer en bit av nuvarande norrgående körbana tas bort. (Bild-ID: 55-0310)

Trafikplats Säby

Platssida | Upp
Trafikplats Säby utgör sammankopplingspunkten mellan den gamla och den nya vägen. Den trafik som idag går på den bortre, östra körbanan (d.v.s. trafik söderifrån in mot Uppsala) kommer istället att gå på bron mitt i bild. Körbanan närmast i bild, motorvägen från Uppsala och söderut, kommer att bli påfartsramp till den ny motorvägen som ska gå under bron och ut till höger i bild. (Bild-ID: 55-0311)
Vy söderut från trafikplats Säby. Här syns avfartsrampen söderifrån närmast bullerskyddet mot Danmark. (Bild-ID: 55-0312)
Begränsad framkomlighet. Där den nya rampen söderifrån skall ansluta till nuvarande motorväg norr om trafikplatsen får den norrgående trafiken trängas ihop på ett körfält under en tid. Denna körbana kommer att försvinna helt när den nya rampen tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0313)
Barriärer vid anslutningspunkten för den nya rampen norr om trafikplats Säby. (Bild-ID: 55-0314)
Motorvägen in mot Uppsala strax norr om trafikplats Säby. Det körfält där bussen kör kommer att stängas. Norrgående trafik kommer istället att gå över bron till höger i bild och de båda körbanorna kommer här att åter gå sida vid sida. Den närmaste, södergående körbanan kommer just här att vara oförändrad. (Bild-ID: 55-0315)
Rampen för norrgående trafik mot Uppsala över bron i trafikplats Säby. Lägg märke till doseringen, lutningen i sidled på bron där trafiken kommer att hålla hög hastighet. (Bild-ID: 55-0316)

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Södergående påfartsramp i trafikplats Kumla. Längre bort syns också bron i trafikplats Säby. (Bild-ID: 55-0317)
Cirkulationsplatsen i trafikplats Kumla sedd österut. (Bild-ID: 55-0318)
Den norra bron i trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0319)
Vy norrut från trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0320)

Vägport utanför Slavsta

Platssida | Upp
Vägporten för den enskilda vägen mellan Slavsta och Stångby är färdig och trafiken leds nu under den nya vägen. (Bild-ID: 55-0321)
Vägporten sedd ovanifrån och från sidan söderut. (Bild-ID: 55-0322)

Lennabanan

Platssida | Upp
Den nya bron för Lennabanan med Årsta och Vaksala kyrka i bakgrunden till vänster. Ännu pågår arbeten på vägen under bron. (Bild-ID: 55-0323)
Vattensamlingar på bullerskyddsvallarna utanför det expansiva Slavsta, där husen växer likt svampar ur jorden. (Bild-ID: 55-0324)

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vy söderut från bron för Lv288 vid Vaksala. Lennabanans bro syns längre bort, och på närmre håll syns också Norrhällbyvägens passage under motorvägen. (Bild-ID: 55-0325)
Vy norrut från bron för Lv288 vid Vaksala. Av- och påfartsramperna på södra sidan om trafikplats Bärbyleden börjar framträda, och de sträcker sig en bra bit mot bron för Östhammarsvägen (Bild-ID: 55-0326)
Arbetet med att sätta upp belysningsstolpar längs vägen har kommit till Vaksalatrakten. Här finns material strax nedanför bron för Lv288. (Bild-ID: 55-0327)
Vissa planeringsarbeten pågår fortfarande. I förgrunden dammen för vägdagvatten. (Bild-ID: 55-0328)