Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Lennabanan

Museijärnvägen Uppsala-Lenna Järnväg passerar motorvägen vid gården Enbacken utanför Årsta. Motorvägen schaktas ner kraftigt och järnvägen höjs något. Bron blir speciell med två överliggande stålbågsformationer.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 31 maj 2006, 19 april 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 25 september 2004, 11 oktober 2003, 8 februari 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0709)
(Bild-ID: e4-0732)
(Bild-ID: e4-0733)
(Bild-ID: e4-0734)

9 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0643)
(Bild-ID: e4-0644)
(Bild-ID: e4-0645)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0521)
(Bild-ID: e4-0522)
(Bild-ID: e4-0523)
(Bild-ID: e4-0524)
(Bild-ID: e4-0525)
(Bild-ID: e4-0526)
(Bild-ID: e4-0527)
(Bild-ID: e4-0528)
(Bild-ID: e4-0529)
(Bild-ID: e4-0530)
(Bild-ID: e4-0531)
(Bild-ID: e4-0532)
(Bild-ID: e4-0533)
(Bild-ID: e4-0534)
(Bild-ID: e4-0535)
(Bild-ID: e4-0536)
(Bild-ID: e4-0537)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
Betongläggningsfordonen är på väg upp för backen väster om passagen under Lennabanan. (Bild-ID: e4-0371)
Broarna för Lennabanan samt den enskilda vägen till Enbacken, nu med två betongbelagda körbanor under. (Bild-ID: e4-0372)
De sista fordonen i betongläggningskaravanen. (Bild-ID: e4-0373)
Betong till den andra maskinen som lägger översta betonglagret lastas upp på transportband. (Bild-ID: e4-0374)
Den främre delen av betongläggningskaravanen, med de båda betongläggarna i mitten. (Bild-ID: e4-0375)
Ett förankringsjärn för den längsgående fogen skall snart tryckas ner i det understa lagret betong. (Bild-ID: e4-0376)
Ett förankringsjärn har just tryckts ner i det understa lagret betong. (Bild-ID: e4-0377)
Betongytan jämnas till både maskinellt och manuellt efter de båda betongläggarna. (Bild-ID: e4-0378)
Avståndet mellan de båda läggarna är oftast inte så stort. Från transportbandet över första maskinen kommer här betongen till den andra maskinen ner. (Bild-ID: e4-0379)
Vägarbetare vid första betongläggaren. (Bild-ID: e4-0380)
Arbete mellan de båda betongläggningsmaskinerna. (Bild-ID: e4-0381)
Kontroll av läggningen av förankringsjärn i mittfogen (Bild-ID: e4-0382)
En servicelastbil vänder på körbanan bredvid läggningen. (Bild-ID: e4-0383)
Betong lastas av en lastbil framför betongläggningsmaskinerna. (Bild-ID: e4-0384)
Den första betongläggningsmaskinen. (Bild-ID: e4-0385)
Den andra betongläggningsmaskinen. (Bild-ID: e4-0386)
Ett förankringsjärn skall strax tryckas ner i mittfogen, samtidigt som en rad dymlingar nyss har tryckts ner i den tvärgående foglinjen. (Bild-ID: e4-0387)
En rad dymlingar för fixering av den tvärgående fogen har tryckts ner i det undre lagret betong. (Bild-ID: e4-0388)
Dymlingar lastas upp på betongläggningsmaskinen. (Bild-ID: e4-0389)
En bunt dymlingar hänger i en kranarm på väg upp på den första betongläggaren. (Bild-ID: e4-0390)
Betongläggningsanläggningen sedd snett framifrån. (Bild-ID: e4-0391)
Framför maskinen fördelas btongen med hjälp av en arm som pendlar fram och tillbaka. (Bild-ID: e4-0392)
Betong pressas ut under den första maskinen. (Bild-ID: e4-0393)
Ibland blir inte avlastningen av betong från lastbilarna tillräckligt jämn och då behöver man jämna ut betongen. (Bild-ID: e4-0394)
Arbetslaget som sågar upp och sopar betongvägen kan skymtas under bron för Lennabanan från betonglänggningsmaskinerna. (Bild-ID: e4-0395)
Vy från en plats strax söder om Lennabanans bro söderut mot arbetena med sågning och sopning av betongen. (Bild-ID: e4-0396)
Detalj av bron för Lennabanan. (Bild-ID: e4-0410)
Detalj av bron för Lennabanan. (Bild-ID: e4-0411)
Bron för Lennabanan sedd snett underifrån. (Bild-ID: e4-0412)
Läggningsmakinerna avancerar uppför backen väster om Lennabanan. (Bild-ID: e4-0413)

31 maj 2006

Datumsida | Upp
En betongbil är på väg söderut och har just passerat under bron för Lennabanan. Den norrgående körbanan är nu belagd med betong. (Bild-ID: e4-0331)
Bron för Lennabanan sedd söderifrån, med den norrgående körbanan belagd med betong. (Bild-ID: e4-0332)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Den nya bron för Lennabanan med Årsta och Vaksala kyrka i bakgrunden till vänster. Ännu pågår arbeten på vägen under bron. (Bild-ID: e4-0323)
Vattensamlingar på bullerskyddsvallarna utanför det expansiva Slavsta, där husen växer likt svampar ur jorden. (Bild-ID: e4-0324)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vy söderut från en plats strax söder om bron för Lennabanan. Belysningsarmaturerna längs motorvägen är på plats och körbanorna är asfalterade. (Bild-ID: e4-0301)
Bullerskydd i form av höga jordvallar mellan motorvägen och Slavsta. Vy söderut. (Bild-ID: e4-0302)
Arbeten längs den nya vägen norr om Lennabanan, som syns i förgrunden. (Bild-ID: e4-0303)
Lennabanans nya bro blir en fin upplevelse för motorvägstrafikanterna och kommer därmed att göra reklam för museiföreningen. (Bild-ID: e4-0304)
Lennabanans nya bro sedd längs linjen från staden, för jämförelse med tidigare bilder. (Bild-ID: e4-0305)
Lennabanans nya bro. Till vänster den nya bron till gården Enbacken i bakgrunden. (Bild-ID: e4-0306)

14 januari 2005

Datumsida | Upp
Bygget av bron för Lennabanan pågår förfullt, fundamenten är gjutna. (Bild-ID: e4-0097)
Byggnationer vid Lennabanan. Förutom järnvägsbron skall också en väg byggas till gården som skymtar i bakgrunden. (Bild-ID: e4-0098)

25 september 2004

Datumsida | Upp
Det sista tåget för säsongen har gått på lennabanan och dess spår är nu upprivet. Här skall en ny bro över motorvägen byggas. (Bild-ID: e4-0095)

11 oktober 2003

Datumsida | Upp
Arbeten i närheten av museijärnvägen Lennabanan. (Bild-ID: e4-0040)
Vy in mot Uppsala och Slavsta. Den nya vägen skall passera hitom jordvallen. Lännabanans korsning med Björnbärsgatan i slutet av Fålhagsleden kan skymtas till höger i bild. (Bild-ID: e4-0041)

8 februari 2003

Datumsida | Upp
Lennabanan ut från Uppsala vid Fålhagsledens slut. Inga grävarbeten har startat intill järnvägen ännu. (Bild-ID: e4-0012)