Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

2 juni 2006

Betongbeläggningsarbetena har nu avancerat norrut och befinner sig denna eftermiddag utanför Årsta. Vid Slavsta befinner sig arbetslaget som sågar upp betongen och sopar den. Dessutom dokumenteras arbetena med ny cirkulationsplats på Lv288 där vägen från trafikplats Bärbyleden skall anslutas.

Platser: Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Lv288 vid Vaksala kyrka, Rondell på Lv288, Trafikplats Bärbyleden

Vägport utanför Slavsta

Platssida | Upp
Sopning av betongen strax norr om vägporten utanför Slavsta. (Bild-ID: 55-0397)
Sopningen av betongen ger upphov till stora dammoln. (Bild-ID: 55-0398)
Sågning av tvärgående fogar i betongen. Till vänster placeras riktningslinor för nästa fog ut. (Bild-ID: 55-0399)
Arbetsfordon med slangar till sågmaskinen som sågar tvärgående fogar. (Bild-ID: 55-0400)
Sågen som sågar den längsgående mittfogen med tillhörande arbetsfordon. Hela betongläggningen utförs av tyska företag. (Bild-ID: 55-0401)
Sågning av tvärgående fog. (Bild-ID: 55-0402)
Efter sågning läggs ett skydd över fogen och den vattnas. (Bild-ID: 55-0403)
Förberedelse för sågning av den längsgående mittfogen. (Bild-ID: 55-0404)
För att mittfogen skall hamna på rätt plats används en vagn framför sågen med hjul även längs sidorna på betongbeläggningen. (Bild-ID: 55-0405)
När sågningen av betongens längs- och tvärgående fogar är utförda avlägsnas den skyddande film som lades över betongen direkt efter gjutningen. (Bild-ID: 55-0406)
Avlägsning av skyddsfilm inför sopning av betongen. Skräpet läggs i mittremsan och får sedan hämtas upp och transporteras bort. (Bild-ID: 55-0407)
Sågning av den längsgående mittfogen. (Bild-ID: 55-0408)
Vägporten utanför Slavsta. Bå den bortre körbanan vänder en tankbil med leverans av diesel till beläggningsmaskinerna. (Bild-ID: 55-0409)

Lennabanan

Platssida | Upp
Betongläggningsfordonen är på väg upp för backen väster om passagen under Lennabanan. (Bild-ID: 55-0371)
Broarna för Lennabanan samt den enskilda vägen till Enbacken, nu med två betongbelagda körbanor under. (Bild-ID: 55-0372)
De sista fordonen i betongläggningskaravanen. (Bild-ID: 55-0373)
Betong till den andra maskinen som lägger översta betonglagret lastas upp på transportband. (Bild-ID: 55-0374)
Den främre delen av betongläggningskaravanen, med de båda betongläggarna i mitten. (Bild-ID: 55-0375)
Ett förankringsjärn för den längsgående fogen skall snart tryckas ner i det understa lagret betong. (Bild-ID: 55-0376)
Ett förankringsjärn har just tryckts ner i det understa lagret betong. (Bild-ID: 55-0377)
Betongytan jämnas till både maskinellt och manuellt efter de båda betongläggarna. (Bild-ID: 55-0378)
Avståndet mellan de båda läggarna är oftast inte så stort. Från transportbandet över första maskinen kommer här betongen till den andra maskinen ner. (Bild-ID: 55-0379)
Vägarbetare vid första betongläggaren. (Bild-ID: 55-0380)
Arbete mellan de båda betongläggningsmaskinerna. (Bild-ID: 55-0381)
Kontroll av läggningen av förankringsjärn i mittfogen (Bild-ID: 55-0382)
En servicelastbil vänder på körbanan bredvid läggningen. (Bild-ID: 55-0383)
Betong lastas av en lastbil framför betongläggningsmaskinerna. (Bild-ID: 55-0384)
Den första betongläggningsmaskinen. (Bild-ID: 55-0385)
Den andra betongläggningsmaskinen. (Bild-ID: 55-0386)
Ett förankringsjärn skall strax tryckas ner i mittfogen, samtidigt som en rad dymlingar nyss har tryckts ner i den tvärgående foglinjen. (Bild-ID: 55-0387)
En rad dymlingar för fixering av den tvärgående fogen har tryckts ner i det undre lagret betong. (Bild-ID: 55-0388)
Dymlingar lastas upp på betongläggningsmaskinen. (Bild-ID: 55-0389)
En bunt dymlingar hänger i en kranarm på väg upp på den första betongläggaren. (Bild-ID: 55-0390)
Betongläggningsanläggningen sedd snett framifrån. (Bild-ID: 55-0391)
Framför maskinen fördelas btongen med hjälp av en arm som pendlar fram och tillbaka. (Bild-ID: 55-0392)
Betong pressas ut under den första maskinen. (Bild-ID: 55-0393)
Ibland blir inte avlastningen av betong från lastbilarna tillräckligt jämn och då behöver man jämna ut betongen. (Bild-ID: 55-0394)
Arbetslaget som sågar upp och sopar betongvägen kan skymtas under bron för Lennabanan från betonglänggningsmaskinerna. (Bild-ID: 55-0395)
Vy från en plats strax söder om Lennabanans bro söderut mot arbetena med sågning och sopning av betongen. (Bild-ID: 55-0396)
Detalj av bron för Lennabanan. (Bild-ID: 55-0410)
Detalj av bron för Lennabanan. (Bild-ID: 55-0411)
Bron för Lennabanan sedd snett underifrån. (Bild-ID: 55-0412)
Läggningsmakinerna avancerar uppför backen väster om Lennabanan. (Bild-ID: 55-0413)

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Betongfog strax nedanför bron för Lv288. Fogarna är inte genomgående, och de skall styra naturlig sprickbildning i betongen till dessa fogar. Här syns också den yta som bildas då ytlagret på betongen hindras från att härdas och sedan sopas bort för att frilägga ballasten. (Bild-ID: 55-0418)
Vy söderut från bron för LV288. På den betongbelagda norrgående körbanan ser man tydligt de sågade fogarna. (Bild-ID: 55-0419)
Vy söderut från bron för LV288 mot bron för Lennabanan. (Bild-ID: 55-0420)
Vy norrut från bron för LV288 mot trafikplats Bärbyleden, vars av- och påfarter syns tydligt. (Bild-ID: 55-0421)

Rondell på Lv288

Platssida | Upp
Översikt över arbetena med cirkulationsplatsen på Lv288. (Bild-ID: 55-0414)
Trafik in mot Uppsala till vänster kör nu på blivande körbana i cirkulationsplatsen, medan trafik från Uppsala kör rakt igenom cirkulationsplatsen. (Bild-ID: 55-0415)
Cirkulationsplatsen byggs i en trevägskorsning, så på den östra sidan finns ingen anslutningsväg. Här bereds dock plats för en gång- och cykelbana. (Bild-ID: 55-0416)
Vy från rondellbygget in mot Uppsala. De tidigare två breda vägrenarna har nu ersatts med en smal vägren på den norra sidan och en väldigt bred på den södra sidan. På den södra sidan skall en separat gång- och cykelbana byggas. (Bild-ID: 55-0417)

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Den tillfälliga anläggningen för betongtillverkning på platen i närheten av trafikplats Bärbyleden där Uppsalas halkbana tidigare låg. (Bild-ID: 55-0422)
Berg av sand och grus som skall användas i betongtillverkningen för motorvägen. (Bild-ID: 55-0423)
Sand och grus lastas till höger för transport på band upp till betongfabriken. (Bild-ID: 55-0424)